Privacybeleid

SparkOps SRL verwerkt persoonlijke gegevens in het kader van uw bezoek aan de Website, uw aankoop van Tickets en de levering van de Dienst. Alle verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor onze verwerking van persoonsgegevens ligt in de noodzaak hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de vertegenwoordiging van de legitieme belangen van SparkOps SRL. Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming vragen en u informeren over hoe u uw gegeven toestemming kunt intrekken. SparkOps SRL verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan de website, bij het online kopen van een ticket, en bij de verlening van de service. De gegevens die u verstrekt bij het online kopen van de service zullen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en uw overeenkomst te vervullen. De gegevens die betrekking hebben op alle geregistreerde profielen worden bewaard om uw toekomstige bestellingen te verwerken.

De persoonlijke gegevens die wij van u vragen en die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Als u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Als u toestemming geeft, wordt uw e-mailadres gebruikt om u te informeren over onze nieuwe producten en diensten. U kunt bezwaar maken (‘opt-out’) tegen dit gebruik voor promotionele doeleinden op elk moment door een schriftelijk verzoek te sturen naar SparkOps SRL via e-mail op info@supercube.com. De verwerking van uw opt-out kan even duren (maximaal 72 uur).

Uw opt-out heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerking. Wij verwerken of registreren geen financiële gegevens (creditcardnummer en vervaldatum) over u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van de betalingsinstelling, die haar eigen beleid hanteert voor de bescherming van persoonsgegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres; land; datum, tijd en duur van de verbinding; bezochte pagina’s, enz.) worden verwerkt voor statistische doeleinden en om de site en onze diensten te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen op de servers van externe partners van SparkOps SRL (OVH), die voldoen aan de privacywetgeving.

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

Op basis van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek dat per e-mail naar SparkOps SRL wordt gestuurd op info@supercube.com, kan elke persoon die zijn/haar identiteit bevestigt, de persoonlijke gegevens die wij over hem/haar hebben kosteloos en schriftelijk ontvangen en, indien van toepassing, vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, of om de verwerking hiervan met betrekking tot hem/haar te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@supercube.com.

Elk verzoek hiervoor moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft geplaatst en uw woonadres heeft vermeld. U ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

SparkOps SRL verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om uw persoonsgegevens te beschermen en in het bijzonder te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd of gecommuniceerd worden aan onbevoegde derden.

In geval van vermoeden van schending van enige wet of regelgeving door de betreffende persoon waarbij de autoriteiten persoonsgegevens vragen die verzameld zijn door de verantwoordelijke voor de verwerking, zal deze gegevens worden verstrekt na een expliciete en gemotiveerde aanvraag van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer zullen worden beschermd door de bepalingen van deze privacyverklaring.

Bewaartermijn voor de gegevens

De gegevens die verzameld worden door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt en opgeslagen gedurende de periode die wettelijk is toegestaan.

Contact

Elke vraag of geschil met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens moet worden gestuurd per e-mail naar info@supercube.com. SparkOps SRL verbindt zich ertoe om hier binnen een korte en redelijke periode op te reageren.

In geval van klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door SparkOps SRL kunt u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

Toestemming

Door het communiceren van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van de dienst bevestigt u impliciet dat u het privacybeleid heeft gelezen en dat u akkoord gaat met de verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens door SparkOps SRL.